Policy

Företagspolicy

JD-Gruppen AB skall som fristående och personalägt företag bedriva kvalificerad konsultverksamhet i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

JD-Gruppen AB ska ge de anställda ett tryggt, men fritt stimulerande och utvecklande arbete baserat på egna initiativ och eget ansvar.


Kvalitetspolicy

Målsättningen med konsultverksamheten som JD-Gruppen bedriver inom kraft- och värmeteknik är:

  • Att uppfylla de kvalitetsmål och de kvalitetskrav kunden ställer för sin affärsverksamhet och i det specifika uppdraget
  • Att genom tillfredsställande av kundens krav uppnå ett nära och långsiktigt samarbete som främjar kundens och vår egen lönsamhet
  • Att uppfylla lagar, fackmannamässighet och god yrkesetik
  • Att verka för ständig förbättring och effektivisering av erbjudna tjänster

Miljöpolicy

I JD-Gruppens verksamhet som konsulter i kraft och värmeteknik skall vi verka för bra miljö genom att:

  • I vårt arbete tillämpa en helhetssyn i vilken miljö, hälsa, säkerhet och ekonomi beaktas
  • Verka för miljöanpassade lösningar och tillhandahålla tjänster där resurshushållning, kretsloppstänkande och övrig miljöhänsyn beaktas
  • Verka för, och i våra uppdrag följa, god miljöpolicy hos våra uppdragsgivare
  • Motivera den egna personalen och våra uppdragsgivare till miljömässigt ansvarsfullt agerande
  • Kontinuerligt bygga upp kunskap om tekniska lösningar med miljöhänsyn
  • Fortlöpande följa upp och revidera mål för miljöarbetet