Företaget

Teoretiskt och praktiskt kunnande

JD-Gruppens medarbetare har en teknisk utbildning på högskola som genom de många uppdragen kombinerats med en bred praktisk erfarenhet. Denna kombination av teori och praktik är grunden för kvalitén på vårt arbete.


Vana att driva projekt

JD-Gruppen bygger sin verksamhet på erfarna civilingenjörer med dokumenterad förmåga att ta initiativ och driva projekt. I många projekt har vi rollen som projektledare.


Uppdrag-energianläggningar

Flertalet av våra uppdrag är kopplade till ång- och hetvattenanläggningar för fjärrvärme, elproduktion eller industriella processer.Mest arbetar vi med processteknisk projektering och genomförande av små eller stora ny- och ombyggnadsprojekt. Vidare omfattar våra uppdrag utveckling av persondatorbaserad programvara exempelvis optimeringsprogram för produktionsanläggningar och tryckfallsberäkningar för fjärrvärmenät samt utbildning av driftpersonal.


Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är främst kommunala energiverk men vi arbetar även åt
industrier, landsting och statliga myndigheter inom energisektorn.


Teknikkunnande

JD-Gruppen har erfarenhet och kompetens inom följande teknikområden:

 • Pannteknik
 • Anläggningteknik
 • Förbränningsteknik
 • Rökgasrening och miljöteknik
 • Fjärrvärmeteknik
 • Styr- och reglerteknik
 • Ångteknik
 • Programmering

Utöver dessa teknikområden har JD-Gruppen stor erfarenhet av ekonomiska kalkyler och modeller som beslutsunderlag för investeringar.


JD-Gruppens verksamhetsområden

Med teknikkunnandet som bas kan JD-Gruppens verksamhet delas in i fem områden, utredning, projektering, projektgenomförande, utbildning och dokumentation samt data.


Utredning

 • Beslutsunderlag och ekonomiska investeringskalkyler
 • Strategisk energiplanering
 • Utvärdering av ny teknik
 • Tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av olika värmetekniska projekt
 • Erfoderliga investeringar i befintliga anläggningar för att förlänga livslängden
 • Underlag för tillståndansökningar

Projektering

 • Systemlösningar med processchemor
 • Förfrågningsunderlag och ramprogram
 • Anbudsutvärdering, upphandling och kontraktsskrivning
 • Värmeteknisk projektering av ång- och hetvattensystem
 • Styr- och reglerteknisk projektering

Projektgenomförande

 • Övervaka och styra löpande projekt så att anläggningen som helhetuppfyller beställarens önskemål
 • Bevakning av beställarens intressen och hans högra hand gentemot leverantörer
 • Projektledarroll ("knyta ihop" delentrepenader och olika konsulter)
 • Montage- och idrifttagningsledning
 • Besiktning och projektuppföljning

Utbildning och dokumentation

 • Driftinstruktioner och processbeskrivningar
 • Utbildning av driftpersonal
 • Dokumentation av anläggningar

Data

 • Driftoptimering av produktionsanläggningar med flera energislag
 • Lönsamhets- och likviditetsberäkningar för kraft- och värmeverksrörelser
 • Tryckfallsberäkningar för FV-nät
 • CAD-projektering